Centrum Biurowe Neptun, Al. Grunwaldzka 03A, 80-244 Gdańsk
+48 570 570 554

Obowiązek informacyjny

Jeśli chcesz do nas zaaplikować prosimy o zamieszczenie klauzul o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku – w przypadku zamieszczenia zdjęcia) przez RECREW HR sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników”,

„Oświadczam, iż administrator danych osobowych RECREW HR sp. z o.o. wypełnił wobec mnie obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 i nast. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)”

Obowiązek informacyjny:

  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest RECREW HR sp. z o.o., al. Grunwaldzka 103 A, 80-244 Gdańsk, jako pracodawca. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy również poprzez pocztę tradycyjną oraz e-mail: naruszenierodo@recrewrhr.pl
  2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 3 lat.
  5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez RECREW HR sp. z o.o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  1. w ramach rekrutacji możemy przeprowadzać testy umiejętności i predyspozycji. Takie testy mają na celu sprawdzenie, umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.

 

  1. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
  2. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.